• +90 (0) 232 878 54 25

ECEM KALORİ GIDA TEKSTİL SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Politikanın Amacı ve Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu ECEM KALORİ Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), Ecem Kalori ve Ecem Kalori Şubelerinin Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve Ecem Kalori tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Ecem Kalori tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Ecem Kalori tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, Ecem Kalori ‘in işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

Ecem Kalori çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, işbu Politika’nın kapsamında olmayıp, Ecem Kalori Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda ayrıca düzenlenmektedir.

Politika’da kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’de bulunmaktadır.

Yürürlük ve Değişiklik

Politika, Ecem Kalori tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Ecem Kalori yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna Ecem Kalori web sitesinden [https://ecemkalori.com.tr/ ]erişilebilir.

KURUMUMUZUN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, “Ecem Kalori “tarafından kişisel verileri işlenmekte olan “Ecem Kalori” çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA
1 Hizmet Alan Ecem Kalori nezdinde hizmet alan gerçek kişileri ifade etmektedir.
2 Müşteri Adayı Ecem Kalori nezdinde hizmet alma amacı ile başvuruda bulunan gerçek kişileri ifade etmektedir.
5 Ziyaretçi Ecem Kalori şubelerini ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.
6 Çalışan Ecem Kalori nezdinde çalışmakta olan gerçek kişileri ifade etmektedir.
7 Çalışan Adayı Ecem Kalori nezdinde çalışmak amacı ile başvuru yapan ve adayları olan gerçek kişileri ifade etmektedir.
9 Üçüncü Kişiler Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile Ecem Kalori çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

2.2.a ECEM KALORİ Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ecem Kalori tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, KVKK Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

ANA AMAÇLAR ALT AMAÇLAR
Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 1. Kurum-hizmet alan ilişkilerinin yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası
 2. Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi
 3. Talep ve şikayetlerin takibi
 4. Hizmet alanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
Kurum tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 1. İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 2. Etkinlik yönetimi
 3. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 4. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması
 5. Bilgi Güvenliği Yönetim sistemlerleri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 6. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 7. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası
Kurumun İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanması ve İcra Edilmesi
 1. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 2. Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 3. Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi
 4. Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 5. Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası
 6. İnsan kaynağı temin süreçlerinin yürütülmesi
 7. Performans Değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi
 8. Çalışan çıkış işlemlerinin planlanması ve icrası
 9. Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası
 10. Çalışanların Kurum süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icrası
Kurumun Operasyonel, Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası
 1. Ecem Kalori hizmet faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 2. Kurum tarafından sunulan program ve eğitimlerin kapsam ve içerik açısından planlanması ve icrası
 3. İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi
 1. Kurum, şube ve tesislerinin güvenliğinin temini
 2. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 3. Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 4. İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası
 5. Kurum operasyonlarının güvenliğinin temini
 6. Kurum demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini
Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 1. Kurum program ve hizmetlerinin planlanması ve icrası
 2. Kurum program ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
 3. Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 4. Kuruma bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası
 5. Kurum memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası

2.2.b ECEM KALORİ Şubelerinin Kişisel Veri İşleme Amaçları

ECEM KALORİ Şubeleri tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, KVKK Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

ANA AMAÇLAR ALT AMAÇLAR
Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
   1. Kurum-hizmet alan ilişkilerinin yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası

Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi

Talep ve şikayetlerin takibi

Hizmet alanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

Kurum tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Etkinlik yönetimi

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası

Kurumun İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanması ve İcra Edilmesi İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi

Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası

İnsan kaynağı temin süreçlerinin yürütülmesi

Performans Değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi

Çalışan çıkış işlemlerinin planlanması ve icrası

Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası

Çalışanların Kurum süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icrası

Kurumun Operasyonel, Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası
 1. Ecem Kalori hizmet faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 2. Kurum tarafından sunulan program ve eğitimlerin kapsam ve içerik açısından planlanması ve icrası
 3. İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi Kurum şube ve tesislerinin güvenliğinin temini

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası

Kurum operasyonlarının güvenliğinin temini

Kurum demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini

Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası Kurum program ve hizmetlerinin planlanması ve icrası

Kurum program ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası

Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Kuruma bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası

Kurum memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası

Kişisel Veri Kategorileri

ECEM KALORİ tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, KVKK Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler
Lokasyon Verisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ilgili Kurum ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler
Risk Yönetimi Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Kurum’un ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler
İşlem Güvenliği Bilgisi Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz
Finansal Bilgi Kurumumuzun kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler
Çalışan Adayı Bilgisi Kurumumuzun çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği Kurumumuzun insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Kurumumuzla çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Kurum politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Denetim ve Teftiş Bilgisi Kurumumuzun kanuni yükümlülükleri ve Kurum politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler
Özel Nitelikli Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Pazarlama Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Kurum tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak veriler
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Kurumumuzun yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
İtibar Yönetimi Bilgisi Kurumumuzun ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler
Olay Yönetimi Bilgisi Kurumumuzun ticari hak ve menfaatleri ile hizmet alanların hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler
Görsel ve İşitsel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

ECEM KALORİ tarafından kişisel verileriniz, KVKK Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi; Ecem Kalori kişisel verilerinizin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.
 • Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; Ecem Kalori tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.
 • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; Ecem Kalori her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçlarını tespit eder ve bu amaçların hukuka aykırı olmamasına dikkat eder.
 • Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; Ecem Kalori tarafından veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.
 • Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması Ecem Kalori tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Ecem Kalori tarafından kişisel verileriniz, KVKK Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, 3.1. başlık altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, Ecem Kalori tarafından veri sahibinin kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde , Ecem Kalori tarafından kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda , Ecem Kalori , ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, Ecem Kalori tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, veri sahibi ile, Ecem Kalori arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmelerin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
 • Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda, Ecem Kalori yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.
 • Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olmak şartı ile, Ecem Kalori tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, Ecem Kalori zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, Ecem Kalori ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla, Ecem Kalori tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde, Ecem Kalori öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

KVKK Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Ecem Kalori , özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Ecem Kalori , KVKK Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda söz konusu kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.

 • Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak koşulu ile kişisel verileriniz, Ecem Kalori tarafından aktarılabilmektedir.
 • Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, kişinin açık rızası olmadığı durumda, KVKK Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla, Ecem Kalori tarafından kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, Ecem Kalori ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kişisel Verileri Kurul’un bu işleme izin vermesi ile KVKK Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından (bakınız Politika 3. Başlık) en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde “Ecem Kalori”, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONU KAPSAM AKTARIM AMACI
İş Ortağı Ecem Kalori ’nin ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı
Hizmet Alan Firmalar Ecem Kalori ’nin yasal mevzuat kapsamında hizmet verdiği firmalar. Yasal Mevzuata istinaden aktarılması gereken kişisel veri paylaşımı
Tedarikçi Ecem Kalori’den aldığı talimatlar doğrultusunda ve Ecem Kalori ile arasındaki sözleşmeye dayanarak “Ecem Kalori” nin ticari faaliyetlerini sürdürmesine yönelik hizmet sunan taraflar Tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin alınması ile sınırlı olarak aktarım
Kanunen Yetkili Kamu Kurumu Hukuken “Ecem Kalori” den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı
Kanunen Yetkili Özel Kurum Hukuken “Ecem Kalori” den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

 

VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

KVKK Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince gereğince veri sorumlusu sıfatıyla “Ecem Kalori” tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere Kurum içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı için lütfen Politika’nın 2.2. bölümünü inceleyiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için lütfen Politika’nın 4. Bölümünü inceleyiniz.
 • Fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin şartları incelemek için lütfen Politika’nın 3.2 ve 3.3. bölümüne bakınız.
 • Veri sahibi olarak KVKK Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu özellikle belirtmek isteriz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [https://ecemkalori.com.tr/]’den ulaşabileceğiniz “Ecem Kalori” Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

“Ecem Kalori “, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte “Ecem Kalori” gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

“Ecem Kalori” tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; “Ecem Kalori” tarafından

 1. Kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,
 2. Kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında,
 3. Kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine “Ecem Kalori”, Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

Aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama veistatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma,kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıda sayılan durumlarda “Ecem Kalori” tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve veri sahipleri, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanun’da belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme ve düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

EK-1: TANIMLAR

TANIM
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan “Ecem Kalori” çalışanı olan gerçek kişiler.
Çalışan Adayı “Ecem Kalori” çalışanı olmayan ancak çeşitli yöntemlerle “Ecem Kalori” çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler
Kişisel Sağlık Verisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kanun 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Politika “Ecem Kalori” Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
Kurum “Ecem Kalori”
İş Ortakları “Ecem Kalori” nin ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.
Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.